Fundacja im. Księcia Józefa Poniatowskiego

Wspomagania i Rozwoju Nowoczesnej Szkoły

Dokumenty do pobrania

Fundacja im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Wspomagania i Rozwoju Nowoczesnej Szkoły
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 8
NR KONTA 26 1020 1068 0000 1202 0149 7866

Fundacja im. Księcia Józefa Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju Nowoczesnej Szkoły została ufundowana w połowie lat 90 ubiegłego wieku przez osoby ściśle związane z V Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Józefa Poniatowskiego, m.in. nauczycieli, rodziców uczniów.
Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000183735.

Zgodnie ze statutem, Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. przyznawanie stypendiów i nagród uczniom V Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie,
 2. dofinansowanie działalności V Liceum Ogólnokształcącego, a w szczególności:
  • wyposażenie pracowni, klas, laboratoriów w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne,
  • wyposażenie szkolnych gabinetów lekarskich,
  • dofinansowanie obiadów.
 3. organizowanie i dofinansowanie obozów uczniowskich i innych form wypoczynku,
 4. współpracę ze specjalistami z zakresu medycyny w profilaktyce zdrowotnej wśród uczniów V Liceum Ogólnokształcącego oraz wychowanków,
 5. organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów, dyskusji,
 6. gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych na rzecz Fundacji,
 7. organizację imprez okolicznościowych mających na celu podtrzymywanie i przekazywanie wartości i tradycji,
 8. organizację cyklicznych spotkań wychowanków,
 9. organizację kursów przygotowawczych na studia,
 10. wspieranie doskonalenia programów dydaktycznych, wychowawczych oraz promowanie programów autorskich,
 11. organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć w formie kół zainteresowań, kursów nauki języków obcych.


Zgodnie ze statutem, dochodami Fundacji są:

 1. dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów, imprez publicznych organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,
 2. dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
 3. prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw przekazanych Fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie,
 4. odsetki od wkładów na rachunkach bankowych,
 5. dochody z wynajmu obiektów sportowych, w tym powierzchni reklamowej oraz sal lekcyjnych,
 6. dochody z organizacji kursów komputerowych, kursów nauki języków obcych oraz kursów przygotowawczych do egzaminów do liceum i na studia.


Obecny Zarząd Fundacji składa się z absolwentów i sympatyków V Liceum Ogólnokształcącego:

 1. Krzysztof Walczak – Prezes Zarządu
 2. Sylwester Zawada – Członek Zarządu
 3. Adam Szczepanik – Członek Zarządu
Wypełnij formularz